Hrvatska komora zdravstvenih radnika (HKZR) sastoji se od gore prikazanih osnovnih, zajedničkih tijela. Skupština HKZR je najviše tijelo Komore i odlučuje u skladu s ovlaštenjima danima Zakonom o djelatnostima u zdravstvu i Statutom. Delegate Skupštine čine predstavnici Područnih vijeća koji su izabrani neposrednim izborima unutar svakog Strukovnog razreda. Izborne jedinice su područna vijeća. Jamči se jednakost svake djelatnosti koja je članica Komore na način da svaki Strukovni razred predlaže jednak broj delegata. Delegati Skupštine predstavljaju biračko tijelo – članove Komore, izabrane od strane članova Područnih vijeća svakog Strukovnog razreda. Svaki Strukovni razred predstavljen je sa 16 delegata u Skupštini. Delegate bira svako Područno vijeće Strukovnog razreda. Skupština HKZR donosi sve glavne odluke (pobliže objašnjeno u Statutu i Poslovniku o radu Skupštine), koje se odnose na vodstvo Komore, financije i sl. Skupština broji ukupno 64 delegata.

Vijeće HKZR ima ukupno 4 člana. Svaki Strukovni razred ima jednog predstavnika u Vijeću komore. Predstavnk medicinsko laboratorijske djelatnosti u Vijeću HKZR-a je Domagoj Caban. Vijeće Komore izvršava odluke Skupštine i bavi se drugim poslovima prema uputama iz Statuta i Poslovnika o radu Vijeća HKZR-a.

Predsjedništvo HKZR čine predsjednik i tri dopredsjednika. Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru. Dopredsjednici Komore predstavljaju Komoru u slučaju izbivanja ili spriječenosti predsjednika Komore, ili kada specifične strukovne okolnosti pojedine djelatnosti to zahtijevaju. Predsjednik i tri dopredsjednika Komore su po dužnosti voditelji Strukovnih razreda. Strukovni razred medicinsko laboratorijske djelatnosti je za svoju predstavnicu u Predsjedništvu HKZR izabrao Jasnu Matić. Gospođa Matić je ujedno i prva Predsjednica HKZR-a i to u prvoj godini četverogodišnjeg mandata.

Od ostalih zajedničkih tijela Komore tu je Nadzorni odbor, koji razmatra i nadzire rad tijela Komore i primjenu donesenih odluka i drugih pravnih akata Komore. Sud komore koji odlučuje o povredama dužnosti i ugleda zvanja članova Komore u prvom i drugom stupnju. Za obavljanje administrativnih poslova u Komori se organizira Ured Komore.

Mandat svih članova pojedinih tijela Komore traje četiri godine.

Komora zastupa i predstavlja interese četiri djelatnosti i to kroz Strukovne razrede :

STRUKOVNI RAZRED ZA MEDICINSKO LABORATORIJSKU DJELATNOST

Svaki strukovni razred ima voditelja. Voditelj Strukovnog razreda koordinira rad i aktivnosti unutar strukovnog razreda te surađuje s drugim Strukovnim razredima  unutar Komore. Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost je Jasna Matić.  Zamjenica voditeljice Strukovnog razreda i Predsjednica Vijeća Strukovnog razreda MLD je Ernevaza Kopačin.

Svaki strukovni razred ima Vijeće strukovnog razreda. Članovi Vijeća SRMLD su:

 • ERNEVAZA KOPAČIN, dipl.ing.med.lab.diagn. – PREDSJEDNICA
 • JASNA MATIĆ, bacc.med.lab.diagn. – ČLAN
 • ZORAN VEZMAR, bacc.med.lab.diagn. – ČLAN
 • SUZANA HANČIĆ, mag.med.lab.diag. – ČLAN
 • DOMAGOJ CABAN, mag.med.lab.diag. – ČLAN
 • MIRICA BATARELO, bacc.med.lab.diagn. – ČLAN

 

Vijeće strukovnog razreda raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada te predlaže stručna rješenja iz pojedine djelatnosti, predlaže stručne temelje za program rada i razvoja i predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada pojedine djelatnosti.

 

Svaki Strukovni razred Hrvatske komore zdravstvenih radnika ima četiri stalna Povjerenstva:

 • Povjerenstvo za etiku i deontologiju
 • Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje
 • Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu
 • Povjerenstvo za staleška pitanja

Način rada stalnih Povjerenstava propisan je Pravilnikom o radu povjerenstva.

Kako bi rad Komore približili što većem broju članova organizirali smo Područna vijeća. Područna vijeća suorganiziraju stručno usavršavanje članova svojeg područja, razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i po potrebi prosljeđuju Vijeću SR, predlažu Vijeću SR plan potreba svake djelatnosti članice Komore za svoje područje, biraju delegate za skupštinu Komore. Delegati Skupštine predstavljaju biračko tijelo Komore.

Svaki Strukovni razred predstavljen je sa 16 delegata u Skupštini i to iz:

 •  I područnog vijeća 8 delegata po strukovnom razredu
 • II područnog vijeća 3 delegata po strukovnom razredu
 • III područnog vijeća 2 delegata po strukovnom razredu
 • IV područnog vijeća 3 delegata po strukovnom razredu

Mandat delegata Skupštine traje četiri godine. Delegati mogu biti birani najviše dva mandata uzastopno.

Svaki član Komore ima pravo birati tijela Komore i pravo izbora u ta tijela, pravo na usluge Komore, pravo sudjelovanja na tečajevima trajnog usavršavanja, seminarima, simpozijima i drugim oblicima stručnog usavršavanja koje organizira Komora, pravo na besplatan primjerak časopisa Komore. Obveze članova Komore su: poštivanje svih propisa koje donose tijela Komore, rad u stručnim povjerenstvima i radnim grupama Komore, redovito dostavljanje podataka prema propisima Komore, ispunjavanje svih obveza prema Komori, redovito plaćanje članarine HKZR.

 

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.